Planning & Controlcyclus 'Van Moeten naar Ontmoeten'

Bij een gemeente in het oosten van het land mocht ik kartrekker zijn van een ontwikkeltraject binnen de P&C Cyclus: ‘van moeten naar ontmoeten’.

Een verkenning met een organisatiebrede klankbordgroep, bewustwording van ‘collegaparticipatie’ en een mensgerichte aanpak bij de P&C, hebben geleid tot inhoudelijke en procesmatige verbeteringen. We hebben werkvormen ontwikkeld, zoals de samenwerkweek (scrumbasis) en themagroepoverleggen voor gezamenlijke afstemming over het eindproduct.

De harde PDCA-cyclus (plan, do, check, act) is verbonden aan de mensgerichte IMWR-cyclus (inspireren, mobiliseren, waarderen, reflecteren). 

Uit de verkenning is de Notitie Planning en Control ontstaan, waarbij de visie en de strategie werd gekoppeld aan gedragen acties. Iedereen werkt nu samen aan de drie speerpunten van de P&C-cyclus:

  • gerichter presteren
  • beter samenwerken 
  • slimmer organiseren

'Hoe kun je resultaat verwachten als.....
je de grond niet ploegt….
je de zaadjes niet plant….
je de groei niet stimuleert…
je niet weet of ziet wanneer of hoe je kunt oogsten…..'

 

  • PenC
  • dynamisch meerjarenplan

 


 


 Ontwikkeling & verbinding voor mens en organisatie
 Open Heart  Open Mind